கடலெண்ணெய் – Groundnut Oil

170325

100% Pure cold pressed groundnut oil extracted from our first quality sun dried fresh organically grown groundnut harvested from our farmers land.

இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட நிலக்கடலையில் இருந்து மரச்செக்கு மூலம் ஆட்டப்படுகிறது.
தூய்மையானது, கலப்படம் அற்றது.

Clear
SKU: oil-groundnut Category:

Sulfur இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட நிலக்கடலையில் இருந்து மரச்செக்கு மூலம் ஆட்டப்படுகிறது.
தூய்மையானது, கலப்படம் அற்றது.

Cold Press Machine Type: Wooden Press

Weight N/A
Weight

1000ml, 500ml